TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 59  
 
1 5 7 0 3 5 5 7
 
 
Đào tạo Đào tạo Đại học
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2019 (02/04/2019)

(Ban hành kèm theo quyết định số: 1006 /QĐ-TĐHHN, ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2019 (02/04/2019)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 987/QĐ-TĐHHN, ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)


CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2019 (02/04/2019)

Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai có kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý đất đai; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ về đất đai; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.


BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2019 (02/04/2019)

Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai có kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý đất đai; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ về đất đai; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.


CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (LAND ADMINISTRATION) (02/04/2019)

Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học có khả năng: - Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước và công tác An ninh - Quốc phòng. - Hiểu được các kiến thức về khoa học tự nhiên làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.


CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (LAND ADMINISTRATION) (03/01/2017)

Đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai đạt được các mục tiêu sau: - Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo. - Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. - Có thể học tập lên trình độ cao hơn.


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (05/10/2016)


CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (05/10/2016)

Đào tạo cử nhân Quản lý đất đai đạt được các mục tiêu sau: MT1: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong quản lý, sử dụng đất để phát triển kiến thức mới; có kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý và sử dụng đất.


CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (05/10/2016)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1779/QĐ-TĐHHN, ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)


BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (05/10/2016)

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1779/QĐ-TĐHHN, ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)


CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (09/12/2014)

Đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai đạt được các mục tiêu sau: - Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo. - Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. - Có thể học tập lên trình độ cao hơn.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (11/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn